Điều khoản bảo mật

Điều khoản và Điều kiện cho Đà Nẵng Daily

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, Đà Nẵng Daily có thể truy cập tại https://danangdaily.com/.

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Trang web này. Bằng việc sử dụng Trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không được sử dụng Trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Chuẩn nào của Trang web này.

Trẻ vị thành niên hoặc người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng Trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoài nội dung bạn sở hữu, theo các Điều khoản này, Đà Nẵng Daily và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các tài liệu có trong Trang web này. Điều khoản và điều kiện của chúng tôi đã được tạo tại Trình tạo mẫu điều khoản và điều kiện .

Bạn chỉ được cấp giấy phép có giới hạn cho mục đích xem tài liệu có trên Trang web này.

Hạn chế

Bạn bị hạn chế cụ thể khỏi tất cả những điều sau đây:

Một số khu vực nhất định của Trang web này bị bạn hạn chế truy cập và Đà Nẵng Daily có thể hạn chế bạn truy cập hơn nữa vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có cho Trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.

Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này, “Nội dung của Bạn” có nghĩa là bất kỳ văn bản âm thanh, video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của Bạn, bạn cấp cho Đà Nẵng Daily giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi trên toàn thế giới, có thể cấp phép phụ để sử dụng, tái tạo, phóng tác, xuất bản, dịch và phân phối nội dung đó trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bên thứ ba. Đà Nẵng Daily có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của Bạn khỏi Trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Không có bảo hành

Trang web này được cung cấp “nguyên trạng”, với tất cả các lỗi và Đà Nẵng Daily không tuyên bố hoặc bảo đảm, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, không có gì trên Trang web này sẽ được hiểu là tư vấn cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Đà Nẵng Daily, cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của Đà Nẵng, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này cho dù trách nhiệm pháp lý đó có theo hợp đồng hay không. Đà Nẵng Daily, bao gồm các cán bộ, giám đốc và nhân viên sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý gián tiếp, do hậu quả hoặc trách nhiệm đặc biệt phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

Bồi thường

Theo đây, bạn bồi thường ở mức độ tối đa cho Đà Nẵng Daily khỏi và chống lại bất kỳ và / hoặc tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, thiệt hại và chi phí phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản này .

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Sự thay đổi của các điều khoản

Đà Nẵng Daily được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Chuyển nhượng

Da Nang Daily được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng và thầu phụ các quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần thông báo. Tuy nhiên, bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Đà Nẵng Daily và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật điều chỉnh & quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Bang vn, và bạn tuân theo quyền tài phán không độc quyền

Exit mobile version